Informació Legal

1_arleg_710x180_cat

IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT

Denominació: MUTUAVALORS EAF, S.L.
 NIF: B-63.634.778
Domicili Social: Via Laietana, 37, 2º 1º - 08003 Barcelona.
Inscripció en la CNMV: el 28 de juliol amb el número 73.
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: al tom 37.110, foli 51, full B- 298.772, Inscripció 1ª.

Test d’idoneïtat Test d’idoneïtat  (72,19 kB)

Integració dels riscos de sostenibilitat

Mutuavalors EAF, S.L. integra els riscos de sostenibilitat, basats en criteris de tercers, en les recomanacions que realitza respecte a l’assessorament en matèria d’inversió. D’altra banda, actualment l’entitat no té en consideració les principals incidències adverses quant a sostenibilitat.

Mutuavalors EAF, S.L. té previst considerar les principals incidències adverses en aquesta matèria com a part del seu assessorament d’inversió en un futur proper. La seva implementació es realitzarà per etapes i evolucionarà amb els canvis i avenços que es produeixin en la concepció, rellevància, coneixement públic i aplicació de la inversió responsable entre els inversors.

Aquesta declaració reflexa la postura actual de l’entitat sobre els riscos de sostenibilitat i el seu contingut evolucionarà i s’anirà adaptant als canvis que es produeixin al llarg del temps en les pràctiques i les estructures empresarials, tecnologia i legislació.

INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI D'ASSESSORAMENT EN MATÈRIA D'INVERSIÓ

Mutuavalors està autoritzada per realitzar el servei d'assessorament en matèria d'inversió, entès com la realització de recomanacions personalitzades al client, ja sigui a petició d'aquest o per iniciativa de Mutuavalors, pel que fa a una o més operacions relatives a instruments financers.

Amb MiFID II hi ha dos tipus d'assessorament: 

- El primer d'ells és l'Assessorament Independent, que requereix l'avaluació d'un nombre prou ampli de productes, incloent productes de tercers; i en el qual està prohibit acceptar o retenir incentius per part de tercers. Segons MiFID II, qualsevol incentiu que es rebi ha de ser abonat en un compte del client o realitzant-l'hi l’abonament directament (xec, etc.). No es poden descomptar o “netear” aquests incentius dels honoraris que paga el client per l’assessorament. 

- El segon és l'Assessorament No Independent, que és aquell en què no concorre algun dels requisits previs per a ser considerat, segons MiFID II, com a Independent. 

Des Mutuavalors el nostre servei d'assessorament comprèn: 

- L'anàlisi d'una àmplia gamma de productes de tercers -com ja coneix, a la data no disposem de producte propi i analitzem un ampli univers d’instruments-.

- La devolució als clients dels incentius rebuts de tercers (principalment de les gestores dels fons d'inversió que recomanem). Segons l'operativa de Mutuavalors, els incentius que es reben de tercers no s'ingressen en un compte del client o es retornen mitjançant un pagament específic, sinó que es “netean”, deduint-los dels nostres honoraris. És a dir, els incentius que es reben es descompten dels nostres honoraris. Aquest fet determina que, d'acord amb la normativa MiFID II, el servei que li prestem sigui catalogat com d'Assessorament No Independent. 

Segons l'anterior, quan Mutuavalors realitzi el servei d'assessorament en matèria d'inversió, ho farà amb caràcter no independent

Abans de realitzar el servei d'assessorament en matèria d'inversió, Mutuavalors haurà d’obtenir i avaluar la informació relativa als coneixements i experiència del client en matèria d'inversions, la seva situació financera (incloent la seva capacitat del client per suportar pèrdues), els seus objectius d'inversió i la seva tolerància al risc, amb la finalitat de poder recomanar els instruments financers que s'adeqüin al seu perfil de liquiditat i risc. 

Mutuavalors revisarà anualment la continuïtat de la idoneïtat de les recomanacions formulades, monitoritzant l'adequació de les posicions vives dels clients d'acord amb el perfil inversor resultant del seu test d'idoneïtat en vigor. El resultat de la re avaluació i, si s’escau, la recomanació actualitzada, es proporcionarà al client per correu electrònic.